شرح وظايف بهداشت حرفه اي

شــرح وظايـــف

 

1-تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو با استراتژي وخط مشي بيمارستان

2-اقدام به منظور فرهنگ سازي  در زمينه خط مشي،  استراتژي، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي به كليه پرسنل

3-تهيه و گرد آوري مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل ها و روشهاي اجرايي مرتبط با بهداشت حرفه اي در بيمارستان

4-تهيه ليست كليه مشاغل موجود ،شناسايي وگردآوري فرايندها و شرح وظايف به تفكيك بخش و واحدهاي بيمارستاني

5-برنامه ريزي براي اجراي ارزيابي ريسك كليه مشاغل و تحليل نتايج ارزيابي (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار) و تهيه گزارش

6-نظارت بر عقد قرارداد با پيمانكاران والزام دررعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي به ويژه تهيه وسايل حفاظت فردي و مطابق با آئين نامه ايمني امور پيمانكاري.

7-تهيه و تعيين برنامه ها و اقدمات اصلاحي و پيشگيرانه  بر اساس ارزيابي ريسك  و معاينات شغلي انجام شده و اقدام جهت بازنگري آن ها .

8-تهيه برنامه و اجراي (پايش و نظارت) بازرسي هاي روتين از واحدها و بخش هاي بيمارستاني براساس  سطح ريسك آن ها و چك لست مربوطه و تهيه گزارش براي واحدهاي ذيربط براي پي گيري و اجرا.

9-برنامه ريزي و تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضاي مصوب، تهيه صورت جلسات، پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئين نامه مربوطه وارسال يك نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات كار و مراكز بهداشت مربوطه

10-انجام نياز سنجي آموزشي سالانه از كليه پرسنل بيمارستان  و تهيه و تعيين برنامه آموزشي به طروق مختلف و مورد نياز.

11-اجراي برنامه آموزشي و ارزشيابي  مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همكاري واحد آموزش بيمارستان

12-همكاري در تدوين و اجراي برنامه مديريت بحران و بلايا و شركت در كميته هاي مرتبط در بيمارستان

13-برنامه ريزي و اقدام براي تهيه كتابچه سلامت شغلي و بهداشت حرفه اي

14-اقدام جهت استقرار و راهبري سيستم مديريت مواد شيميايي ( شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي موجود و تهيه MSDS  كليه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در كليه مكانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض در كليه ي مراحل انبارش و نگهداري، مصرف و دفع بهداشتي) به منظور كنترل آلودگي محيط كار، پرسنل و محيط زيست.

15-همكاري با بازرسين بهداشت حرفه اي  وزارت بهداشت، معاونت يا شبكه هاي بهداشتي درماني

16-برنامه ريزي براي اجراو نظارت برانجام معاينات شغلي(قبل ازاستخدام، دوره اي و اختصاصي) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين.

17-اقدام جهت آناليز نتايج معاينات شغلي و تهيه برنامه ها و اقدامات اصلاحي و ارايه گزارش

18-همكاري براي ايجاد، اجرا و نظارت بر فرآيند ثبت، بررسي ، آناليز و گزارش دهي  حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع  به مراجع ذيربط (مراكز بهداشتي درماني، اداره كار ، تامين اجتماعي و ...)

19-تهيه و تعيين ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ايمني وهشداردهنده و پوسترهاي اطلاع رساني وآموزشي بهداشت حرفه اي در بيمارستان .

20-تعيين نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزيابي ريسك انجام شده ، همكاري و نظارت بركيفيت آن ها براساس فرآيند انتخاب و خريد با واحدمربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي

21-رسيدگي به شكايات، انتقادات و پيشنهادات شاغلين در زمينه مسائل بهداشت حرفه اي و طب كار براساس فرآيند تدوين شده توسط كميته حفاظت فني و بهداشت

22-جمع آوري، آناليزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مورد نيازمعاونت/ شبكه ها و مراكز بهداشتي درماني و ساير مراجع ذي صلاح.

23-همكاري و تعامل با ساير كارشناسان مرتبط ( كنترل عفونت، بهداشت محيط و ...) در پيشبرد اهداف واحد و عضو كميته هاي فوق.

24-برنامه ريزي واقدام به منظوربه روزرساني اطلاعات ودستورالعملهاي و چك ليستهاي واحد و مستند سازي آنها واقدام جهت بازنگري آن ها .

25-برنامه ريزي براي اجرا و  تعيين اقدامات ، اهداف و برنامه ها ي اصلاحي و پيشگيرانه به منظور كنترل و كاهش بيماريهاو حوادث شايع ناشي از كار در بيمارستانها (اختلالات عضلاني اسكلتي، استرس شغلي، نوبت كاري و....)

26-برنامه ريزي براي اجراي و نظارت بر برنامه هاي بهداشت حرفه اي شامل: ماده 5 قانون مديريت پسماندها، برنامه بهداشت پرتوها (شناسائي ، ارزيابي و كنترل مخاطرات پرتوهاي زيان آور در كليه محيطهاي كاري و تهيه روشهاي اجرائي مراقبت از كاركنان در معرض)، ارگونومي، روشنايي، صدا، ايمني شيميايي، و ساير برنامه هاي مرتبط با بهداشت حرفه اي  كه از طريق وزارت بهداشت و يا دانشگاه ابلاغ مي شود.

27-انجام سايرامور محوله كه توسط مافوق ارجاع مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/25
تعداد بازدید:
425
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/06/24
Powered by DorsaPortal